Privacy algemeen

Privacyverklaring

Fiscadvies VOF, met maatschappelijke zetel te Tiensesteenweg 278, 3360 Bierbeek, ondernemingsnummer 0897.328.588, 016/43.95.44, hierna “Fiscadvies”, gaat te allen tijde zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we dit doen, hoe deze gebruikt worden en hoe we trachten een adequate bescherming van deze gegevens te waarborgen.

Fiscadvies volgt ter zake de bepalingen zoals voorzien in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Vanaf haar inwerkingtreding zullen de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EU, hierna genoemd ‘GDPR’, gevolgd worden. Voorts zal Fiscadvies er zorg voor dragen dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving.

1.1        PERSOONSGEGEVENS

De term persoonsgegevens omvat alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Zo kan Fiscadvies als verwerkingsverantwoordelijke onder andere uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummers, e-mailadres , e.d. verzamelen.

Tevens verzamelen wij gegevens die betrekking hebben op de samenstelling van het gezin (burgerlijke staat, aantal kinderen, …). Indien u ons deze gegevens meedeelt, dient u de betrokken personen hiervan op de hoogte te brengen.

Mogelijks verwerken wij tevens bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via carla@fiscadvies.be.


1.2        VERWERKING

Deze persoonsgegevens worden door Fiscadvies verwerkt en gebruikt om haar dienstverlening uit te voeren, te optimaliseren en zo correct mogelijk te werken. Dit omvat onder andere de volgende activiteiten:

 • Het uitvoeren van de afgesloten overeenkomsten met klanten (het voeren van boekhouding, het verlenen van advies, diverse soorten begeleiding, …);
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de identificatieverplichting conform de bepalingen van de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld en financieren van terrorisme);
 • Het implementeren van marketingstrategieën (bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven);
 • Het uitvoeren van analyses en eventuele ontwikkeling van nieuwe producten.

De verwerking van persoonsgegevens door Fiscadvies gebeurt dan ook op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van de klant/betrokkene;
 • Noodzaak voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst;
 • Noodzaak voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke
 • Indien dit ons gerechtvaardigd belang betreft;

Fiscadvies zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens. Fiscadvies neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en verwerkingsactiviteiten.

Fiscadvies kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid zal Fiscadvies erover waken dat de gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd.

Op deze manier tracht Fiscadvies een passend beveiligingsniveau te bieden voor deze persoonsgegevens en de verwerking ervan.

De betrokkene zal verplicht zijn de gevraagde persoonsgegevens aan Fiscadvies te verstrekken omwille van een wettelijke verplichting (o.a. inzake de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld en financieren van terrorisme) en/of omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren.

Indien de betrokkene de gevraagde gegevens niet verstrekt, zal Fiscadvies de gevraagde diensten niet kunnen leveren.

In principe worden persoonsgegevens enkel gedeeld met toestemming van de betreffende natuurlijke persoon of indien dit nodig is om een transactie te voltooien of een product of dienst te kunnen leveren.

Bij aankopen via de webshop worden de gegevens gedeeld met de betalingsprovider. Dit is Mollie BV, met maatschappelijke zetel te 1016 EE Amsterdam (Nederland) Keizersgracht 313, KvK-nummer 30204462.

Fiscadvies verbindt er zich toe de verstrekte gegevens op geen enkel moment of wijze door te geven aan derden met het oog op de exploitatie van commerciële diensten door derden.

De verzamelde persoonsgegevens zullen door Fiscadvies gedurende een periode van tien jaar na het einde van de samenwerking met de betrokkene worden bewaard, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen.

Verder wordt er ook gebruik gemaakt van digitale technologieën zoals Google Analytics. Dit met het doel om het verzenden van nieuwsbrieven gericht te kunnen uitvoeren. Op deze manier tracht Fiscadvies haar klanten per e-mail enkel op de hoogte brengen van de acties en producten waarvoor deze een bijzondere interesse zouden kunnen vertonen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

1.3    RECHTEN NATUURLIJKE PERSOON

Fiscadvies zal de uitoefening van de volgende rechten aan de natuurlijke persoon faciliteren:

recht op inzage in zijn persoonsgegevens; 

 • recht op rechtzetting van zijn onjuiste persoonsgegevens;
 • recht op wissen van zijn persoonsgegevens;
 • recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens;
 • recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Om dit recht/deze rechten uit te oefenen, dient de natuurlijke persoon hieromtrent een e-mail te verzenden aan het e-mailadres carla@fiscadvies.be. Ten einde zekerheid te hebben over de identiteit van de vraagsteller dient deze een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs bij deze aanvraag te voegen.

Fiscadvies zal onverwijld en in principe binnen een maand reageren op het verzoek van de betrokkene. Let wel: Fiscadvies zal niet steeds verplicht zijn om in te gaan op uw verzoek.

Bovendien heeft de betrokkene op elk ogenblik het recht de door hem gegeven toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

1.4     CONTACTNAME

Indien de betrokkene van oordeel zou zijn dat de verwerking van haar persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan hierover met ons contact opgenomen worden via carla@fiscadvies.be.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop uw vraag werd beantwoord, kan u zich in tweede instantie wenden tot de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
T +32 (0)2 274 48 00
F +32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

1.5     SLOTBEPALINGEN

Indien er zich discrepanties zouden voordoen tussen de bepalingen van de voorliggende privacyverklaring en een overeenkomst tussen Fiscadvies en een klant, zullen de bepalingen zoals opgenomen in de overeenkomst primeren.

Fiscadvies behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x