CORONA

Overzicht maatregelen


Update 01/04: Compensatiepremie punt 16 voor bedrijven die niet van de hinderpremie kunnen genieten

Update 31/03: punt 15 toegevoegd ivm versnelde terugbetaling BTW maandaangevers (let goed op de indieningstermijnen!)

Update 30/03: punt 1 aangepast (hinderpremie kan nu online worden aangevraagd)

Update 24/03: punt 12, 13 en 14 toegevoegd

Update 23/03: punt 2 aangepast aangaande tijdelijke werkloosheid

Update 22/03: punt 11 toegevoegd


1. Hinderpremie

Sluit je onderneming enkel in het weekend, dan heb je recht op een eenmalige premie van € 2.000,00.

Je krijgt een bijkomende vergoeding van € 160,00 per dag als je onderneming na 21 dagen nog steeds in het weekend gesloten moet blijven.

Indien je onderneming volledig moet sluiten voorziet de overheid een eenmalige premie van € 4.000,00.
Ook hier krijg je een bijkomende vergoeding van € 160,00 per dag als je onderneming na 21 dagen nog steeds volledig gesloten moet blijven.

Update 30/03:

 • Je kan de corona hinderpremie vanaf nu aanvragen:

Wat moet je bij de hand hebben?

 • Je e-id én je e-id pincode
 • Een actief Belgisch rekeningnummer van je onderneming waarop de premie kan betaald worden (in IBAN-formaat, dus bestaande uit 16 tekens beginnend met BE, gevolgd door 2 cijfers en daarna de 12 cijfers van je rekeningnummer)
 • Je gewone openingsdagen, zoals van toepassing voor de coronavirusmaatregelen
 • Je rechtsvorm (bijvoorbeeld eenmanszaak, BV, NV, ….)
 • Voor eenmanszaken en zelfstandigen:
  • weten welk zelfstandigheidsstatuut je hebt : hoofdberoep of bijberoep?
  • In geval van bijberoep:  betaal je sociale bijdragen zoals een hoofdberoep?
 • Het website adres (url) van je onderneming als je er eentje hebt (in http:// en https:// -formaat)


2. Tijdelijke werkloosheid

Oorspronkelijk:

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: deze steunmaatregel kan je aanvragen als je onderneming volledig moet sluiten.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken: deze steunmaatregel kan je aanvragen voor alle dagen waarop jouw werknemers niet tewerkgesteld kunnen worden, wanneer je onderneming gedeeltelijk moet sluiten maar je toch nog beperkte diensten kunt aanbieden. Je vindt onder dit artikel 3 links naar de juiste informatie en documentatie.

Update 23/03:

De tijdelijke werkloosheid omwille van de Corona-crisis valt onder het stelsel van overmacht voor alle werkloosheidsdagen vanaf 13.03.2020, ongeacht eventuele eerdere aanvragen. De verplichting om een aanvraag te doen voor deze nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid vervalt. Dit is van toepassing van 13.03.2020 t.e.m. 30.06.2020.

Praktisch…

·         De periode van Corona-werkloosheid kan onderbroken worden door werkdagen, in de mate dat er mag gewerkt worden volgens de opgelegde regeringsmaatregelen;

·         Voor de duurtijd van deze Corona-werkloosheid gelden geen verplichte werkweken zoals bij tijdelijke economische werkloosheid;

·         Er is geen onderscheid tussen arbeiders en bedienden;

·         Er is geen selectie op basis van sector of Paritair Comité. Als u de onmogelijkheid van tewerkstelling aan Corona kan wijten, mag u de Corona-werkloosheid toepassen;

·         De verplichte controlekaarten C3.2A vervallen volledig voor de maanden maart tot en met juni 2020 (ook voor de andere niet-Corona-werkloosheden);

·         De verplichting om het validatieboek in te vullen, vervalt ook voor de maanden maart tot en met juni 2020 (ook voor de andere niet-Corona-werkloosheden);

·         De RVA zal in het kader van deze Corona-werkloosheid een supplement betalen van 5,63 euro/werkloosheidsdag bovenop de werkloosheidsuitkering;

·         De dagen van Corona-werkloosheid worden gelijkgesteld voor de berekening van vakantiegeld.

Bron: Lindra - ons sociaal secretariaat Je doet een elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij het werkloosheidsbureau van de RVA.

De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon. Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.


3. Sociale werkgeversbijdragen

Indien je personeel tewerkstelt en je moeilijkheden ondervindt om de sociale werkgeversbijdragen te betalen door het coronavirus, kan je een minnelijke betalingstermijn aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020.


4. Fiscale maatregelen

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het Coronavirus kunnen voor de betaling van diverse belastingen (bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting) steunmaatregelen vragen aan FOD Financiën.

De steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.


5. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen 

Om de betaling van de sociale bijdragen met 1 jaar uit te stellen moet je een schriftelijke aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds. Hier zal geen verhoging voor worden aangerekend.

 De aanvraag moet gebeuren:

 • Vóór 31 maart 2020: uitstel van betaling voor het eerste en tweede kwartaal van 2020.
 • Vóór 15 juni 2020: uitstel van betaling voor het tweede kwartaal van 2020.

Je  kan ook je sociale bijdragen laten verminderen naar de wettelijke drempels per statuut bij verlaging van je inkomen. Deze lijst vind je terug op de website van je sociaal verzekeringsfonds.

 Eveneens is het mogelijk om vrijstelling van sociale bijdrage aan te vragen voor het 1steen 2dekwartaal 2020. Merk wel op dat je hiermee geen pensioenrechten opbouwt. Dit kan je best aanvragen op het einde van het 2ekwartaal. Hier eerst een uitstel van betaling aanvragen en dan pas de vrijstelling.


6. Overbruggingsrecht

Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxi-statuut) kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. Dus ook zelfstandigen die pas na 1 januari 2019 gestart zijn of die vroeger zelfstandige in bijberoep waren, of zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen hebben.

Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het corona-virus, zullen ook recht kunnen hebben op de financiële uitkering. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is geen beletsel om het overbruggingsrecht te genieten. De gewone regels van de derde pijler van het overbruggingsrecht zijn aldus van toepassing. 

Deze maatregel kan worden toegepast wanneer de onderneming zijn activiteit minstens een volledige maand onderbreekt ('Gedwongen onderbreking - gebeurtenis met een economische activiteit').

Daarnaast is er een wetsvoorstel ingediend waarbij je al bij een onderbreking van tenminste 7 opeenvolgende kalenderdagen ingevolge de coronacrisis kan gebruik maken van dit overbruggingsrecht. Het bedrag van de financiële uitkering zal dan tussen 25 % en 100 % van het bedrag van de maandelijkse financiële uitkering liggen. Deze versoepeling zou in werking treden vanaf 1 maart 2020.

 Dagen onderbreking zonder gezinslast met gezinslast
 7 tot 13 € 322,92 € 403,53
 14 tot 20 € 645,84 € 807,05
 21 tot 27 € 968,77 € 1.210,58
 28 en meer € 1291,69 € 1.614,10

 

Je behoudt maximaal 4 kwartalen je rechten op medische verzorging, gezinsbijslag/groeipakket en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Je bouwt weliswaar geen pensioenrechten op gedurende het overbruggingsrecht.

 Je dient het overbruggingsrecht aan te vragen bij je sociaal verzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je de zelfstandige activiteit hebt stopgezet.


7. Crisiswaarborg

Er wordt € 100.000.000,00 extra uitgetrokken voor een crisiswaarborg. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarmee kan men 1000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.

8. Uitstel betaling onroerende voorheffing

De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven zullen later uitgestuurd worden.
Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. Voeg daar de betaaltermijn van 2 maanden aan toe, dan betekent dit een betalingsuitstel tot quasi eind november.

9. Schaderegeling

Men werkt een voorstel uit voor een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bijvoorbeeld werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector. Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen.


10. Uitstel btw-verplichtingen ingevolge coronacrisis 

Door de problemen ingevolge de verspreiding van het coronavirus voorzag de fiscus op het vlak van btw al in de mogelijkheid om de volgende steunmaatregelen te vragen:

 • betalingsfaciliteiten;
 • vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
 • kwijtschelding van boeten voor niet-betaling of laattijdige betaling (de andere boeten worden niet beoogd door de steunmaatregelen).

Deze week liet de fiscus ook nog bijkomende maatregelen weten inzake een versoepeling van de belangrijkste btw-verplichtingen. Ondernemingen kunnen dus zowel onderstaande als bovenstaande maatregelen genieten.

Periodieke btw-aangifte en intracommunautaire opgave

 • aangifte/opgave februari 2020, in te dienen 20 maart 2020: uitstel tot 6 april 2020;
 • aangifte/opgave maart 2020, in te dienen 20 april 2020: uitstel tot 7 mei 2020;
 • aangifte/opgave eerste kwartaal 2020, in te dienen 20 april 2020: uitstel tot 7 mei 2020.

Maandelijkse btw-teruggaaf

Starters of vergunninghouders die hun btw-tegoed maandelijks willen terugkrijgen, moeten hun btw-aangifte indienen uiterlijk de vierentwintigste van de maand volgend op de aangifteperiode (bv. btw-aangifte over februari 2020 moet dan ingediend zijn uiterlijk op 24 maart 2020).

Betaling btw

De fiscus verleent automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw zonder dat er boetes of interesten verschuldigd worden.

 • aangifte februari 2020, te betalen tegen 20 maart 2020: uitstel tot 20 mei 2020;
 • aangifte maart 2020, te betalen tegen 20 april 2020: uitstel tot 20 juni 2020;
 • aangifte eerste kwartaal 2020, te betalen tegen 20 april 2020: uitstel tot 20 juni 2020.

Jaarlijkse klantenlisting 

 • voor de klantenlisting over het jaar 2019 wordt de indieningstermijn verlengd tot 30 april 2020;
 • let op, bij een stopzetting van de btw-activiteit wordt de indieningstermijn met een maand verlengd, dus ten laatste op het einde van de vierde maand na het stopzetten van de btw activiteit.

11. Betalingsuitstel kredieten

Niet-financiële bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) en zelfstandigen krijgen zonder kosten betalingsuitstel tot 30 september 2020 als ze op 1 februari geen betalingsachterstand hadden of op 29 februari een betalingsachterstand hadden van minder dan 30 dagen.

Ook particulieren met een hypothecaire lening krijgen zonder kosten betalingsuitstel tot 30 september.  Dat uitstel geldt zowel voor kapitaalaflossingen als rentebetalingen.  

Het betalingsuitstel voor bedrijven en gezinnen wordt niet automatisch toegekend  Kredietnemers moeten aantonen dat ze in nood zijn door het corona-virus en betalingsuitstel vragen aan hun bank.


12. Aanmoedingingspremie

De Vlaamse aanmoedigingspremie die al bestond om werknemers aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de € 68 en € 172 en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020. De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden.

->  Aanmoedingingspremie


13. Vergoeding voor thuiswerk aan medewerkers (Corona)

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen en bedraagt maandelijks € 126,94. 

De aanpassing van deze maatregel geldt zolang de federale maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus van kracht zijn.

Wie komt in aanmerking?

Deze maatregel geldt voor alle werknemers die van thuis uit werken. 

De maatregel is dus ook van toepassing op werknemers die vóór de Covid-19 maatregelen niet van thuis uit werkten. De werkgever en werknemer moeten dus geen formele telewerkovereenkomst hebben afgesloten.

Er wordt geen verschil gemaakt tussen de verschillende categorieën van functies.

Wat komt in aanmerking?

Deze bureauvergoeding van € 126,94 per maand dekt de kosten en het gebruik van een bureau in de privéwoning van de werknemer, de kosten voor klein kantoormateriaal, de kosten voor het onderhoud en de reiniging van het bureau, de kosten voor elektriciteit, water en verwarming, de verzekeringen, de onroerende voorheffing, ...

-> Meer info hierover


14. Kapperszaken nu ook verplicht gesloten

Ten gevolge van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen, moeten nu ook de kappers verplicht sluiten. Wie verplicht de onderneming of winkel moet sluiten krijgt een premie van 4.000 euro, nu zullen dus ook kappers daar recht op hebben.


15. Coronavirus - bijkomende steunmaatregelen - btw-teruggaven voor alle maandaangiften van februari 2020, ingediend tot en met 3 april 2020

Alle indieners van btw-maandaangiften - ook zij die géén vergunning maandelijkse teruggave hebben en die evenmin als ‘starter’ beschouwd worden - zullen onder de hierna vermelde voorwaarden een versnelde teruggave van het btw-krediet kunnen genieten op hun rekening-courant (met datum van uitwerking 31 maart 2020).

 • Voor alle maandindieners die van deze versnelde teruggaaf willen genieten (starters, vergunninghouders ‘maandelijkse teruggave’ en alle anderen) wordt de indieningstermijn voor de aangifte van februari 2020 gebracht op 3 april 2020.
 • Deze aangifte moet via Intervat worden ingediend.
 • De teruggave zal enkel gebeuren als het vakje ‘Aanvraag terugbetaling’ aangekruist is.
  Tot en met 3 april 2020 kan de belastingplichtige via Intervat een verbeterende aangifte indienen om deze optie te wijzigen.

De andere basisvoorwaarden blijven van toepassing, onder andere:

 • Minimumbedrag 245 euro.
 • Alle aangiften over het lopende kalenderjaar moeten ingediend zijn.
 • De administratie kent uw rekeningnummer voor btw-teruggaven.
 • Er mag geen verzet tegen deze terugbetaling bestaan (t.g.v. een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering).

In plaats van een terugbetaling op 29 mei 2020, of zelfs uiterlijk op 30 juni 2020, zal de terugbetaling dankzij deze maatregel uiterlijk op 30 april 2020 gebeuren.

Dit tegoed kan eventueel wel nog het voorwerp uitmaken van een inhouding of aanwending op een andere openstaande schuld en van een ‘verificatie btw-tegoed’.

Opgelet! Deze indieningstermijn doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om de andere maandaangiften van februari 2020 (die geen krediet vertonen of waarvoor geen teruggave gevraagd wordt) tijdig in te dienen tot en met 6 april 2020.


16. Compensatiepremie voor ondernemingen die grote verliezen lijden

De Vlaamse regering wil met een nieuw plan een aantal gevolgen van de coronacrisis opvangen. Vandaag besliste ze daarom dat er een compensatiepremie komt voor handelszaken die niet moesten sluiten van de overheid, maar toch hun omzet grondig zien teruglopen. Het moet dan gaan over een verlies van meer dan 60 procent ten opzichte van het jaar ervoor. 

De premie bedraag 3.000 euro en wordt eenmalig uitbetaald aan de getroffen zelfstandigen. ‘Dat gaat over een breed spectrum: de evenementensector, kinesitherapeuten, kleine delicatessenwinkels voor toeristen, schilders en loodgieters die enkel dringende herstellingswerken kunnen doen, enzovoort’, zegt minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

Zowel zelfstandigen in hoofdberoep al in bijberoep kunnen de premie krijgen, op voorwaarden dat ze de volledige sociale bijdragen betalen. Wie een lagere bijdrage betaalt kan een premie krijgen van 1.500 euro, op voorwaarde dat hij of zij niet voor meer dan 80 procent als werknemer aan de slag is.

Bron: De Tijd - 1 april 2020

CORONA

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x