19 maart 2020

Overspoeld door steunmaatregelen?

Vermoedelijk word ook jij op dit moment overspoeld door informatie over de verschillende steunmaatregelen. Wij volgden alles op de voet, en plaatsten alles in deze mailing op een rijtje voor jou. Mocht je bij het aanvragen hulp nodig hebben, dan zijn wij er voor jou.   #samensterk
Volg zeker ook onze website en social media: nieuwe maatregelen zullen we daar aankondigen!

Minstens even belangrijk als het gebruik van de verschillende maatregelen, is de vraag hoe je graag over een jaar zou terugkijken op deze periode.
Zal je een "victim" geweest zijn, of was je "owner" van de situatie? Wat is je mindset gedurende deze periode?
Wij zagen bij diverse klanten al geweldige initiatieven verschijnen, velen lieten hun creativiteit de vrije loop, heerlijk!
Wij willen je hierbij graag helpen en kondigen volgende week een superleuk gratis initatief aan, we'll keep you posted.
Hang in there & houd zeker al 9 april 's ochtends vrij.


Groetjes,

Evi, Office Manager bij Fiscadvies


Overzicht maatregelen en links:


1. Hinderpremie

Sluit je onderneming enkel in het weekend, dan heb je recht op een eenmalige premie van € 2.000,00.

Je krijgt een bijkomende vergoeding van € 160,00 per dag als je onderneming na 21 dagen nog steeds in het weekend gesloten moet blijven.

Indien je onderneming volledig moet sluiten voorziet de overheid een eenmalige premie van € 4.000,00.
Ook hier krijg je een bijkomende vergoeding van € 160,00 per dag als je onderneming na 21 dagen nog steeds volledig gesloten moet blijven.


2. Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: deze steunmaatregel kan je aanvragen als je onderneming volledig moet sluiten.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken: deze steunmaatregel kan je aanvragen voor alle dagen waarop jouw werknemers niet tewerkgesteld kunnen worden, wanneer je onderneming gedeeltelijk moet sluiten maar je toch nog beperkte diensten kunt aanbieden. Je vindt onder dit artikel 3 links naar de juiste informatie en documentatie.

Je doet een elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij het werkloosheidsbureau van de RVA.

De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon. Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.


3. Sociale werkgeversbijdragen

Indien je personeel tewerkstelt en je moeilijkheden ondervindt om de sociale werkgeversbijdragen te betalen door het coronavirus, kan je een minnelijke betalingstermijn aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020.


4. Fiscale maatregelen

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het Coronavirus kunnen voor de betaling van diverse belastingen (bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting) steunmaatregelen vragen aan FOD Financiën.

De steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.


5. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen 

Om de betaling van de sociale bijdragen met 1 jaar uit te stellen moet je een schriftelijke aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds. Hier zal geen verhoging voor worden aangerekend.

 De aanvraag moet gebeuren:

 • Vóór 31 maart 2020: uitstel van betaling voor het eerste en tweede kwartaal van 2020.
 • Vóór 15 juni 2020: uitstel van betaling voor het tweede kwartaal van 2020.

Je  kan ook je sociale bijdragen laten verminderen naar de wettelijke drempels per statuut bij verlaging van je inkomen. Deze lijst vind je terug op de website van je sociaal verzekeringsfonds.

 Eveneens is het mogelijk om vrijstelling van sociale bijdrage aan te vragen voor het 1steen 2dekwartaal 2020. Merk wel op dat je hiermee geen pensioenrechten opbouwt. Dit kan je best aanvragen op het einde van het 2ekwartaal. Hier eerst een uitstel van betaling aanvragen en dan pas de vrijstelling.


6. Overbruggingsrecht

Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxi-statuut) kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. Dus ook zelfstandigen die pas na 1 januari 2019 gestart zijn of die vroeger zelfstandige in bijberoep waren, of zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen hebben.

Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het corona-virus, zullen ook recht kunnen hebben op de financiële uitkering. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is geen beletsel om het overbruggingsrecht te genieten. De gewone regels van de derde pijler van het overbruggingsrecht zijn aldus van toepassing. 

Deze maatregel kan worden toegepast wanneer de onderneming zijn activiteit minstens een volledige maand onderbreekt ('Gedwongen onderbreking - gebeurtenis met een economische activiteit').

Daarnaast is er een wetsvoorstel ingediend waarbij je al bij een onderbreking van tenminste 7 opeenvolgende kalenderdagen ingevolge de coronacrisis kan gebruik maken van dit overbruggingsrecht. Het bedrag van de financiële uitkering zal dan tussen 25 % en 100 % van het bedrag van de maandelijkse financiële uitkering liggen. Deze versoepeling zou in werking treden vanaf 1 maart 2020.

 Dagen onderbreking zonder gezinslast met gezinslast
 7 tot 13 € 322,92 € 403,53
 14 tot 20 € 645,84 € 807,05
 21 tot 27 € 968,77 € 1.210,58
 28 en meer € 1291,69 € 1.614,10

 

Je behoudt maximaal 4 kwartalen je rechten op medische verzorging, gezinsbijslag/groeipakket en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Je bouwt weliswaar geen pensioenrechten op gedurende het overbruggingsrecht.

 Je dient het overbruggingsrecht aan te vragen bij je sociaal verzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je de zelfstandige activiteit hebt stopgezet.


7. Crisiswaarborg

Er wordt € 100.000.000,00 extra uitgetrokken voor een crisiswaarborg. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarmee kan men 1000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.

8. Uitstel betaling onroerende voorheffing

De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven zullen later uitgestuurd worden.
Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. Voeg daar de betaaltermijn van 2 maanden aan toe, dan betekent dit een betalingsuitstel tot quasi eind november.


9. Contacteer jouw bank

In overleg met de overheid, wil Febelfin samen met haar leden gezonde bedrijven alle kansen geven om deze periode makkelijker te overbruggen. Wanneer deze bedrijven getroffen zijn of verwachten dat ze in de nabije toekomst de negatieve impact van de crisis zullen voelen, wordt hun gevraagd om hun bank/kredietgever te contacteren en samen een gepaste oplossing te zoeken.

10. Schaderegeling 

Men werkt een voorstel uit voor een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bijvoorbeeld werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector. Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen.


11. Uitstel btw-verplichtingen ingevolge coronacrisis 

Door de problemen ingevolge de verspreiding van het coronavirus voorzag de fiscus op het vlak van btw al in de mogelijkheid om de volgende steunmaatregelen te vragen:

 • betalingsfaciliteiten;
 • vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
 • kwijtschelding van boeten voor niet-betaling of laattijdige betaling (de andere boeten worden niet beoogd door de steunmaatregelen).

Deze week liet de fiscus ook nog bijkomende maatregelen weten inzake een versoepeling van de belangrijkste btw-verplichtingen. Ondernemingen kunnen dus zowel onderstaande als bovenstaande maatregelen genieten.

Periodieke btw-aangifte en intracommunautaire opgave

 • aangifte/opgave februari 2020, in te dienen 20 maart 2020: uitstel tot 6 april 2020;
 • aangifte/opgave maart 2020, in te dienen 20 april 2020: uitstel tot 7 mei 2020;
 • aangifte/opgave eerste kwartaal 2020, in te dienen 20 april 2020: uitstel tot 7 mei 2020.

Maandelijkse btw-teruggaaf

Starters of vergunninghouders die hun btw-tegoed maandelijks willen terugkrijgen, moeten hun btw-aangifte indienen uiterlijk de vierentwintigste van de maand volgend op de aangifteperiode (bv. btw-aangifte over februari 2020 moet dan ingediend zijn uiterlijk op 24 maart 2020).

Betaling btw

De fiscus verleent automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw zonder dat er boetes of interesten verschuldigd worden.

 • aangifte februari 2020, te betalen tegen 20 maart 2020: uitstel tot 20 mei 2020;
 • aangifte maart 2020, te betalen tegen 20 april 2020: uitstel tot 20 juni 2020;
 • aangifte eerste kwartaal 2020, te betalen tegen 20 april 2020: uitstel tot 20 juni 2020.

Jaarlijkse klantenlisting 

 • voor de klantenlisting over het jaar 2019 wordt de indieningstermijn verlengd tot 30 april 2020;
 • let op, bij een stopzetting van de btw-activiteit wordt de indieningstermijn met een maand verlengd, dus ten laatste op het einde van de vierde maand na het stopzetten van de btw activiteit.


Meer items
Overspoeld door steunmaatregelen?

Overspoeld door steunmaatregelen?

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x